Hizmet Sözleşmesi

 1. Taraflar

  1.1-Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri(Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan BRKNET Dijital Danışmanlık Ajansı (BRKNET Ajans olarak anılacaktır) ile Müşteri kaydı bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum(Müşteri olarak anılacaktır) arasında BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajans’a ait olan https://www.brknet.com internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin(Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile yapılacağını belirtir.

  1.2-Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

  2. Konu

  2.1- https://www.brknet.com internet sitesine gerekli bilgileri vermek suretiyle üye olup, kredi kartı bilgileriniz ile, bankadan BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajansı’nın adına banka hesabınızdan havale yapmak ya da promosyonel alışveriş yapmak suretiyle bütçe oluşturarak, belirtilen internet sitesinde sunulan Google AdWords hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Talep edilen ürün ve/veya hizmet ürün özellikleri(anahtar kelimeler, reklamın yayınlanacağı saatler, ülkeler iller ve talep edilen bütçe) belirtilen internet sitesindeki başvuru formu ya da telefon/e-posta görüşmeleri ile isteğinize göre belirlenecektir.

  2.2- Site içerisinde BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajansı tarafında kullanıma sunulan ve Müşteri tarafından satın alınan değerdir(Google Ads). BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajansı, site içerisinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

  2.2- İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajans’a ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

  2.3- Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

  3- İFA

  Site’ de sunulan hizmetlerin ifası elektronik ortamda yapılmaktadır.

  4- Genel Hükümler

  4.1- Müşteri, Site’ deki sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Müşteri; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajansı tarafından Müşteri’ye verilmesi gereken adres, hizmetin temel özellikleri, hizmetin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve ifa bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

  4.2- BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajansı, hizmet konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade eder.

  4.3- Ürünün teslimatı için Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajansı hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

  4.4- Hizmetin ifasından sonra Müşteri’ye ait olan kredi kartının Müşteri’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajansı’na ödememesi halinde Müşteri, BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajansı’nın uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

  4.5- Müşteri, Site’nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site’ndeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, sitede ve bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

  4.6- BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajansı, Site’nin Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasına uygun olarak elde ettiği Müşteri’ye ait bilgileri, üçüncü şahıslarla paylaşamaz, bu bilgileri satış konusu yapamaz. Müşteri bu bilgileri, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Müşteri’ye ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkilidir.

  4.7- Müşteri, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajansı, Müşteri tarafından kendisine iletilen veya Site üzerinden kendisi tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

  4.8- Müşteri, BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajansı’nın yazılı onayı olmadan işbu Sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

  4.9- Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, taraflar için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için taraflardan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Google Hesap İncelemeleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

  5. Süre

  5.1- İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajans’a yapılması sırasında Müşteri tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet ortamında akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

  5.2- Sözleşme süresi; Müşteri’nin madde 2’de belirtilen şekilde oluşturulan bakiye tükenene kadar geçerli olmaktadır.

  6. Ücret

  6.1- İş bu sözleşmede belirtilen hizmetlerin satış fiyatı BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajansı’na üye olan müşteri belirlemektedir. Şöyle ki; hizmet, madde 2’de belirtilen şekilde oluşturulan bakiye karşılığı sunulmakta, bakiyenin tükenmesi halinde hizmet durmaktadır. Bakiye’nin ve dolayısıyla belirlenen hizmetlerin ücreti, kullanılan sistemin sunduğu sınırlar dahilinde müşteri tarafından belirlenmektedir. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.

  6.2- BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajansı önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

  6.3- BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajansı, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

  7.Cayma Hakkı

  Müşteri, 7 gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Sürenin başlangıcı, hizmet sözleşmesinin akdedildiği tarihtir. Cayma hakkını kullanmak isteyen tüketici, 7 günlük süre içinde satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunmalıdır. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmetlerde tüketici, cayma hakkını kullanamaz ve bu hizmetler için ödediği ücreti talep edemez.

  8.Askıya Alınma

  Ödeme konusunda problem yaşanması durumunda, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajansı, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü durdurma hakkını saklı tutar.

  9.Fesih

  BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajansı, Müşteri’nin iş bu Sözleşme ‘den doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşme, belirtilen şekilde yerine getirmediği takdirde süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajansı, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak ve tamamen tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün/hizmeti müşterilerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda, Müşteri’nin varsa peşin olarak ödemiş olduğu bedel kısmi kullanım hesabına göre kendisine iade edilecek olup, Müşteri bunun dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.

  10.İletişim ve Bilgi Adresleri

  10.1- Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar üye adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

  10.2- Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

  10.3- BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajansı, sözleşme süresi içinde müşteri ‘ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

  11. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

  11.1- İş bu sözleşme bununla birlikte 10 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. ( Siparişin internet ortamında BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajans’a onaylanıp gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). BRKNET Dijital Danışmanlık Web Ajansı gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

  11.2- İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.